บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี
Untitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.inddUntitled-1.indd10-4

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี (รหัส 275)

20.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       275
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                 กรีนรีด
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า             96 หน้า
ความหนากระดาษ    65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา     20.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100       ขึ้นไป ราคา     23.00   บาท
200       ขึ้นไป ราคา     22.00   บาท
300       ขึ้นไป ราคา     21.00   บาท
400       ขึ้นไป ราคา     21.00   บาท
500       ขึ้นไป ราคา     21.00   บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา    20.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• อานิสงส์์ของการสวดมนต์์ ทำาวัตรเช้้า-ทำาวัตรเย็น ๔
• ทำาวัตรเช้้า-ทำาวัตรเย็น
• ทำาวัตรเช้้า
• ๑. คำาบูชาพระรัตนตรัย
• ๒. คำากราบพระรัตนตรัย
• ๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
• ๔. พุทธาภิถุติ
• ๕. ธัมมาภิถุติ
• ๖. สังฆาภิถุติ
• ๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
• ๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
• ๙. ปััตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้้า)
• ทำาวัตรเย็น
• ๑. คำาบูชาพระรัตนตรัย ๒๓
• ๒. คำากราบพระรัตนตรัย
• ๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
• ๔. พุทธานุสสะติ
• ๕. พุทธาภิคีติ
• ๖. ธัมมานุสสะติ
• ๗. ธัมมาภิคีติ
• ๘. สังฆานุสสะติ
• ๙. สังฆาภิคีติ
• ๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
• บทสวดมนต์์ประจำาวัน
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้้า
• ไตรสรณคมน์์
• ถวายพรพระ (อิติปิิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิิ โส เท่่าอายุบวกด้้วย ๑ จบ
• แผ่่เมตตาแก่่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่่เมตตาให้้สรรพสัตว์์
• แผ่่ส่่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้้เจ้้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก
• คำากรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก
• พระคาถาศักด์ิสิทธ์ิ
• พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์์
• พระคาถาอิติปิิโส ๘ ทิศ
• พระคาถาข่่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้้า

• พระคาถาพระเจ้้า ๑๖ พระองค์์
• คาถามงกุฎพระเจ้้า
• คาถาเสรมิ สรา้้ งทางสวรรค – นิพพาน
• พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ
• คาถาเสกนํ้าล้้างหน้้าประจำาวัน
• คาถาขัดธชัคสูตร ๖๘
• คาถากันโรคภัยไข้้เจ็บ
• คาถาเงินล้้าน
• คาถาบูชาเงิน
• คาถามหาลาภ
• คาถาทำานํ้ามนต์์ขายของดี
• คาถามหาพิทักษ์์
• คาถาเมตตามหานิยม
• คาถามหาอำานาจ (หลวงพ่่อปาน)
• คาถาอิทธิฤทธ์ิ (หลวงพ่่อปาน)
• พระคาถาเรียกความจำ
• คาถาใช้้ภาวนาก่่อนขับรถ
• คาถาบูชาพระพรหม (เอราวัณ)
• คาถาท้้าวเวสสุวัณ
• คาถาบูชาเสด็จพ่่อ ร.๕
• คาถาอาราธนาพระเครืื่อง
• พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้้าหลวง
• บูชาดาวเสาร์์และเจ้้าพ่่อหลักเมือง

• คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
• พระคาถาไล่่ศัตรูให้้หายกระเด็นไป
• พระคาถาของานเกีี่ยวกับแผ่่นดิน
• พระคาถาของานเกีี่ยวกับการเงิน
• แก้้กรรม – ทำบุญ
• วิธีแก้้กรรมหรือตัดกรรม
• ของทุกชาติทุกภพ
• การทำาบุญสะเดาะเคราะห์์
• แก้้กรรมด้้วยบุญ แก้้บนทีี่จำาไม่่ได้้
• ลืมแก้้บน จำไม่่ได้้ ทำาอย่่างไร
• วิธีสะเดาะเคราะห ์ การทำบุญรับอายุ
• การใช้้บุญทีี่ถูกต้้องถึงจะได้้ผล
• การจำาแนกประเภทของกรรม
• จำแนกตามเวลาการให้้ผลของกรรม
• จำแนกตามหน้้าทีี่ของกรรม
• จำแนกตามลำดับการให้ผลของกรรม
• จำแนกตามฐานที่ให้เกิดผลของกรรม
• กรรมดำ กรรมขาว
• กฎแห่่งกรรม
• ดวงชะตา
• กรรมกำาหนด
• รวยหรือจน อยู่่ทีี่ตน
• บุญทีี่แท้้