รู้ทันกรรม แก้กรรมด้วยกรรมฐาน สมุไพรใกล้ตัว
ÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.inddÇÔÃÔÂÐ29-1-12.indd10-4

รู้ทันกรรม แก้กรรมด้วยกรรมฐาน สมุนไพรใกล้ตัว (รหัส 848)

22.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       848
ขนาด                    14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                 กรีนรีด
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า             96 หน้า
ความหนากระดาษ    65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา      22.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา      25.00    บาท
200         ขึ้นไป ราคา      24.00    บาท
300         ขึ้นไป ราคา      23.00    บาท
400         ขึ้นไป ราคา      23.00    บาท
500         ขึ้นไป ราคา      23.00    บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา      22.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• วิปััสสนากรรมฐานแก้้กรรมและรักษาโรค
• นั่งกรรมฐานช่่วยชีวิตแม่่ขึ้นมาจากนรก
• ลูกทำากรรมฐานให้้แม่่
• พ่่อ – แม่  ทำากรรมฐานให้้ลูก
• ทำากรรมฐานแก้้กรรมให้้ลูก
• นัั่งกรรมฐานให้พ่อ แม่เ่่ป็น ใหญ่เ่่ป็นโต
• กรรมฐานชว่่ยคุณแม่ไ่่ด 
• กรรมที่ต้้องใช้้
• กรรมฐานรักษาโรคมะเร็ง
• กรรมฐานรักษาโรคหัวใจ
• วิธีการปฏิบัติ วิปััสสนากรรมฐานเบื้องต้้น
• สมุนไพรใกล้้ตัวรักษาโรค
• ชาตะไคร้้, ยาอายุวัฒนะ
• โรคไตวาย, เสียงแหบแห้้ง, ตกขาว
• โรคชัก เส้้นเลือดหัวใจตีบ โรคป่่วง
• โรคกระเพาะ, เลือดกำเดาออก
• โรคมะเร็ง
• โรคตับแข็ง, โรคตับอีกขนาน
• โรคร้้อนใน อาเจียน, โรคภูมิแพ 
• โรคหอบ – หืด
• กระเพาะปััสสาวะอักเสบ, ไข้ท้ทับับระดู
• โรคลำาไส้้เน่่า เป็็นยาเทวดา
• รักษาผิวหน้้าไม่่ให้้เหี่ยวย่่น
• ผมอ่่อนสลวย, ยารักษาท้้องขึ้น อืดเฟ้้อ
• ยารักษาโรคกระเพาะ
• ยารักษาโรคอาหารท้้องเดิน,ท้้องเสีย
• ยาระบาย
• ยาถ่่ายพยาธิ
• ยารักษาไข้้
• ยารักษาหอบ – หืดืด
• ยาขับปััสสาวะ
• ยาแก้้ช้ำาใน, ยาแก้้ฟกช้ำา บวมโน
• ยาแก้้ไอ ขับเสมหะ
• ยาล้้างแผล, ห้้ามเลือด ใส่่แผลสด
• ยารักษาแผลเปืื่่อย เรื้อื้อรังัง

• แผลไฟไหม้้ น้ำาร้้อนลวก
• ยาดับพิษตะขาบ
• ดับพิษแมงป่่อง
• บทสวดมนต์์ไหว้้พระ
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้้า
• ไตรสรณคมน 
• สมาทานศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ  โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิิ โส เท่่าอายุ บวกด้้วย ๑ จบ
• แผ่่เมตตาแก่่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่่เมตตาให้้สรรพสัตว 
• แผ่่ส่่วนกุศล
• กรวดน้ำาให้้เจ้า้ากรรมนายเวร
• ประวัติแห่่งเจ้้าประคุณ
• สมเด็จพระพุฒาจารย์์ (โต พฺรฺรหฺมฺมรํสํสี)
• อานิสงส์์การสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก
• คำากรวดน้ำาของยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก
• คาถาเงินล้้าน
• พระคาถาสะเดาะเคราะห์์ต่่ออายุ
• คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่่า)
• คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวร
• พระคาถาบูชาดวงพระวิญญาณเสด็จพอ่่ ร. ๕
• การบูชาเสด็จพอ่่ ร.๕
• คำไหว้้ปาระมี ๓๐ ทัศ
• โพชฌงค์์ ๗
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ