ที่สุดแห่งมนต์มหามงคลสูงสุด
img001img002img003img004img005img006img007img008img009img010img011img012img013img014img015img016img017img018img019sp

ที่สุดแห่งมนต์มหามงคลสูงสุด (P020)

17.00฿

รายละเอียดหนังสือ

รหัส                       P020
ขนาด                     12.5X 18.5ซม.
กระดาษ                  ปอนด์สีขาว
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า              96 หน้า
ความหนากระดาษ     65 แกรม
การเข้าเล่ม              เย็บกลาง

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม

ไม่พิมพ์รายชื่อ       17 บาท
พิมพ์รายชื่อ     
100 เล่ม ขึ้นไป        19 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป        18 บาท
500 เล่ม ขึ้นไป        17 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป     16 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

ทำวัตรเช้า

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐะ
ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา

ทำวัตรเย็น

อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อุทิทิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)

บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน

ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ

บวทสวดมนต์ ๗ ตำนาน

มังคะละสุตัง
ระตะนะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง (เมตตปริตร)
ขันธะปะริตตัง
โมระปะริตตัง
ธะชัคคะปะริตตัง (ย่อ)
อาฏานาฏิยะปะริตตัง

บทสวด ๑๒ ตำนาน

วัฏฏะกะปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง
โพชฌังคะปะริตตัง
ชะยะปะริตตัง
เทวะตาอุยดยชะนะคาถา
มงคลจักรวาลใหญ่
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พิธีฉัน

ถวายพรพระ
อนุโมทนาวิธี
มงคลจักรวาลน้อย
กาละทานะสุตตะคาถา
วิหาระทานคาถา
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
โภชะนะทานุโมทะนาคาถา
อาทิตยะสุตตะคาถา
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)

บทสวดมนต์ไหว้พระ

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สมาทานศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก